Infectious Disease

Catalog# Name Product Type Data Sheet Size Price
PVX-RDT-5 TruStrip Potato Virus X (PVX) rapid test Rapid Test 5 tests $35.00
PVY-RDT-5 TruStrip Potato Virus Y (PVY) rapid test Rapid Test 5 tests $35.00